Du är här

Kvalitet

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet på olika sätt både internt och externt. Vi genomför strukturerade egenkontroller vad gäller exempelvis dokumentation, lokaler, brand och arbetsmiljö.

Vi har en rutin för våra klienter att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Vår ledningsgrupp träffas en gång i månaden för att tillsammans med vd stämma av och följa upp hur verksamheten fungerar.

Vi genomför under hela behandlingstiden olika evidensbaserade skattningar som valts ut för vår verksamhet av docent Anders Tengström, som syftar till att mäta klientens utveckling och att se så att det är rätt insats för den enskilde klienten. Testerna ger också möjlighet att kontrollera att vi gör det vi sagt att vi gör.

Personalen har handledning 1 gång i månaden och vi har också regelbundna träffar med terapeuter från andra behandlingar som jobbar utifrån samma metod.

Det finns en tydlig rutin för avvikelserapportering.