Du är här

Behandling

Den största skillnaden mellan beroenden och många andra sjukdomar är att den som drabbas inte vill ha hjälp för sina problem. När beroendet blivit ett problem i livet krävs professionell hjälp för att komma tillrätta med situationen. Vi erbjuder en sådan hjälp.

Vi hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft – Resten av livet!

Vår behandling

Vi har lång erfarenhet och använder metoder som vi vet fungerar. Och vi gör allt vi kan för att hjälpa dig. Men det är du själv som måste göra jobbet. Nudax arbetar med flera olika behandlingsprogram som bygger på aktuell forskning och egen praktisk erfarenhet. Allt från avgiftning till primärvård, vidarebehandling, stödboende och anhörigvård.

Patienten får en personlig rådgivare som finns med under hela processen. Under behandlingen följer vi kontinuerligt upp hur patienten mår och utvärderar behandlingsframsteg.

Nudax är en öppenvårdsmottagning med en hög ambitionsnivå. Vår behandling bygger på 12-stegsmodellen. Vi arbetar manualbaserat för att säkerställa bästa möjliga resultat. Vi har en av Dalarnas mest välutbildade och erfarna personalgrupper.

Vem kan genomgå en öppenvårdsbehandling på Nudax?

Vi tar emot patienter med skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, narkotika eller spel samt anhöriga.

Våra patienter remitteras främst från:

  • Företagshälsovård
  • Arbetsliv
  • Socialtjänst

    Vi tar också emot privatpersoner som själva bekostar sin behandling.

Hur går behandlingen till?

Kärnan i vår behandlingsmodell är 12-stegsbehandling i grupp som kan kombineras med enskilda samtal.

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg med möjlighet till behandling på heltid, vardagar. Under behandlingstiden uppbär patienten en 100% förebyggande sjukpenning. I genomsnitt är behandlingstiden 6 veckor i primärvårdsbehandlingen. Därefter övergår patienten till vidarebehandling som sker en dag i veckan under 12 månader.

Varje patient har en personlig rådgivare som ansvarar för behandlingsplaneringen.

För anhöriga och närstående finns anhörigprogrammet där de får kunskap om beroende som sjukdomsbegrepp. Anhöriga får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter i grupp. Läs mer här.

Bra utredningsmetod

Att utreda och ställa diagnos på alkohol- och drogproblem är ofta komplicerat och kräver specialistkompetens. Innan vi startar en behandling vill vi veta vad som ska behandlas. Därför utreder vi patienten grundligt innan behandlingen påbörjas.

Att ställa diagnos om alkohol- och drogproblematik

Vi har en bra utredningsmetod som bygger på samverkan med patienten, en strukturerat intervjuformulär (ADDIS) som följs av provtagning.

ADDIS är en översättning av amerikanska SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostic Schedule) – ett diagnosinstrument utvecklat av Norman G. Hoffman, Ph. D och Patricia A. Harrison, Ph. D och validerat på Mayo Clinic, Rochester MN, USA.

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom.

Hitta rätt behandling

En kartläggning utförs på alla våra nya patienter för att ge en behandlingsrekommendation. Kartläggningen genomförs av en alkohol- och drogbehandlare tillsammans med patienten. Efter kartläggningssamtalet granskas provsvar och vi lämnar en behandlingsrekommendation.

Den personliga rådgivaren presenterar sedan ett rehabiliteringskontrakt som reglerar behandlingsinnehållet för patienten. Patienten skriver sedan under kontraktet. Processen drivs framåt av den personliga rådgivaren som koordinerar, stöttar och återkopplar till patienten.

Primärvårdsprogram

Primärvårdsprogrammet riktar sig till patienter där beroende konstaterats under utredningen.

Acceptera beroendesjukdomen

Behandlingen ska leda till att patienten får verktyg för att bli nykter och drogfri samt får en livsstil med god livskvalitet. Men också att patienten får kunskap om beroendesjukdomen och accepterar den. Primärvårdsprogrammet och vidarebehandlingen bygger på 12-stegsmodellen, en effektiv forskningsbaserad behandlingsmetod.

Behandlingen sker oftast i grupp men innehåller även enskilda samtal. Efter primärvården följs patienten upp under 12 månader. Obligatoriska besök på självhjälpsgrupper och hemuppgifter. Provtagning görs kontinuerligt och medicinering sker vid behov. Våra program bedrivs i öppenvård och under behandlingen uppbär patienten en 100% förebyggande sjukpenning. Patienterna bor kvar hemma under behandlingstiden.

Alltid stöd och råd

En personlig rådgivare följer behandlingen och återkopplar regelbundet till patienten. På så sätt skapas en insyn och kontroll över processen. Patienten kan alltid vända sig till sin personliga rådgivare med alla typer av frågor och för att få råd och stöd.

I gränslandet mellan skadligt bruk och beroende

Utbildningsprogrammet är till för patienter som befinner sig i gränslandet mellan skadligt bruk och beroende av alkohol och droger.

Destruktiva vanor

Ett skadligt bruk kan jämföras med en destruktiv vana som exempelvis ger problem på arbetet, familjen, sociala problem eller negativa hälsoeffekter. Beroende är ett allvarligare sjukdomstillstånd som både är kroniskt och fortskridande.

Skadligt bruk men inte beroende

Målet är att förhindra att missbruket övergår i ett beroende. Programmet är en kombination av motivationsarbete, riskutbildning och uppföljning med biologiska markörer. Det pågår i 9 månader, ges i grupp eller enskilt. Patienten kommer regelbundet in för bedömning och provtagning.